>شرکت مخابرات ایران  منطقه هرمزگان

تهیه کننده : اداره فناوری اطلاعات

رجبی فرد