شرکت مخابرات استان هرمزگان
مدیریت فناوری اطلاعاتدوره جاری : 9606     از 96/11/01   الی   96/12/29

   
نام سازمان/اداره/شرکت:  
فایل حاوی لیست شماره ها:
لطفا عبارت را در کادر مربوطه وارد نمایید

وجه:
فایل موردنظر جهت بارگذاری الزاما میبایست شرایط زیر رعایت گردد:
1- فرمت فایل txt باشد.
2- در هر ردیف از فایل الزاما یک شماره تلفن درج گردد.
3- شماره های موردنظر الزما ده رقمی باشد(مثال   7632235800)